2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Determinants of Intention to Use Medical Cannabis among People in the Northeast of Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 พฤษภาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Indian Journal of Public Health Research & Development 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER (ScimagoJR) 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Institude of Medico-Legal Publications 
     ISBN/ISSN ISSN 09765506, 09760245 
     ปีที่ 11 
     ฉบับที่  
     เดือน July
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Cannabis, Intention to use, Marijuana, Medical cannabis use 
ผู้เขียน
577110015-5 น.ส. วรินดา รักพาณิชย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0