2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 577110015-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วรินดา รักพาณิชย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WARINDA RAKPANICH
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 83/2563 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) ความรอบรู้ด้านสุขภาพและความต้องการใช้กัญชาทางการแพทย์ของประชาชนทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Health liteacy and decision making ehavior on connabis for medical use of people in the notrheast of Thailand 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 13 พฤษภาคม 2558
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 20 พฤษภาคม 2558
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 27 กรกฎาคม 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 13 สิงหาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 5 มิถุนายน 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ณิตชาธร ภาโนมัย คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 226/2558 ลว.24/07/2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Determinants of Intention to Use Medical Cannabis among People in the Northeast of Thailand 
ชื่อวารสาร Indian Journal of Public Health Research & Development 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Institude of Medico-Legal Publications 
ISBN/ISSN ISSN 09765506, 09760245  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 May 2020 
ปีที่ 11  ฉบับที่  
เดือน July  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ