2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Tangeretin ameliorates erectile and testicular dysfunction in a rat model of hypertension 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 พฤษภาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Reproductive Toxicology 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่ 96 
     เดือน September
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 1-10 
     บทคัดย่อ Tangeretin is a polymethoxyflavone concentrated in citrus peels and has several biological activities. This study examined whether tangeretin improved reproductive dysfunction in Nω-nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride (L-NAME)-induced hypertensive rats. Male Sprague-Dawley rats received L-NAME to induce hypertension and reproductive dysfunction for 5 weeks and were treated with tangeretin (15 or 30 mg/kg) or sildenafil citrate (10 mg/kg) for the final two weeks. Mean arterial pressure (MAP), intracavernosal pressure (ICP) response to cavernous nerve stimulation, endothelial nitric oxide synthase (eNOS), Angiotensin II receptor type 1 (AT1R) and gp91phox protein expressions and malondialdehyde (MDA) level in penile tissues were measured. Sperm concentrations and motility, seminiferous tubule morphology, serum testosterone, testicular eNOS and steroidogenic acute regulatory protein (StAR) expression were evaluated. Aortic superoxide generation, plasma and testicular MDA and plasma nitrate/nitrite levels were determined. Tangeretin reduced blood pressure and increased the maximum ICP/MAP associated with suppression of AT1R/gp91phox and upregulation of eNOS expression in hypertensive rats (P<0.05). Furthermore, improvement of sperm quality relevant to increased testicular eNOS and StAR expression was found in tangeretin treated rats (P<0.05). Changes in seminiferous tubule morphology in hypertensive rats were recovered by tangeretin (P<0.05). It increased testosterone levels and reduced oxidative stress biomarkers and raised plasma nitrate/nitrite levels in L-NAME rats (P<0.05). In conclusion, tangeretin improved maximum ICP/MAP and testicular dysfunction and morphology in rats treated with L-NAME. The molecular mechanisms are mediated by modulations of penile eNOS and AT1R/gp91phox expressions and testicular eNOS and StAR expression.  
     คำสำคัญ tangeretin, erectile dysfunction, sperm quality, nitric oxide, hypertension  
ผู้เขียน
607070030-3 น.ส. เพชรรัตน์ เชียงแสน [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 6