2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 607070030-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เพชรรัตน์ เชียงแสน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PETCHARAT CHIANGSAEN
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา สรีรวิทยาทางการแพทย์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 62/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลของแทนเจอรีตินต่อการทำงานของระบบสืบพันธุ์บกพร่องในแอลเนมซักนำความดันเลือดสูงในหนูเพศผู้ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Effect of tangeretin on reproductive dysfunction in L-NAME -induced hypertensive male rats 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 18 มิถุนายน 2561 คำสั่งที่ 1038/2561 ลว 19 มิถุนายน 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 11 กรกฎาคม 2561 สอบผ่าน สัญลักษณ์ s สอบวันที่ 2/07/2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 มีนาคม 2562 คำสั่งที่ 364/2562 ลว 1 มีนาคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 19 สิงหาคม 2563 คำสั่งที่ 1429/2563 ลว 19 สิงหาคม 2563
F แจ้งผลสอบ 24 สิงหาคม 2563 สอบผ่าน มีแก้ไข ผลการสอบExcellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 21 กันยายน 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พวงรัตน์ ภักดีโชติ คำสั่งที่ 1607/2560 ลว 13 กันยายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ คำสั่งที่ 1607/2560 ลว 13 กันยายน 2560
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Effect of captopril on erectile dysfunction and sperm quality in hypertensive rats 
ชื่อวารสาร Srinagarind Medical Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ฝ่ายวิชาการ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 August 2020 
ปีที่ 35  ฉบับที่
เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Tangeretin ameliorates erectile and testicular dysfunction in a rat model of hypertension 
ชื่อวารสาร Reproductive Toxicology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 May 2020 
ปีที่   ฉบับที่ 96 
เดือน September  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 1-10  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Tangeretin Improves Reproductive Dysfunction in Hypertensive Male Rats 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 สิงหาคม 2562 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562 คณะแพทยศาสตร์ 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 7 สิงหาคม 2562 ถึง 9 สิงหาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2562  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ได้รับรางวัล รางวัลที่ 1 การประกวดผลงานทางวิชาการ Poester Presentation  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Tangeretin improves reproductive dysfunction in L-NAME-induced hypertensive male rats  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 ธันวาคม 2562 
ชื่อการประชุม Pharmacology 2019 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 ธันวาคม 2562 ถึง 17 ธันวาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม British Pharmacological Society (BPS) 
สถานที่จัดประชุม Edinburgh International Conference Centre  จังหวัด/รัฐ Edinburgh, Scotland, United Kingdom 
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3
ชื่อผลงานที่นำเสนอ The Effect of Tangeretin on Reproductive Dysfunction in Male Hypertensive Rats 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มีนาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 มีนาคม 2562 ถึง 15 มีนาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2562  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 33  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract