2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effect of captopril on erectile dysfunction and sperm quality in hypertensive rats 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 สิงหาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Srinagarind Medical Journal 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ฝ่ายวิชาการ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 35 
     ฉบับที่
     เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Background and Objectives: Hypertension has been reported to be associated with erectile and testicular dysfunction. This study aimed to evaluate the role of the anti-hypertensive drug, captopril, on erectile and testicular function in L-NAME-induced hypertensive rats. Methods: Male Sprague-Dawley rats were divided into 3 groups including control group received tap water, L-NAME group received L-NAME at dose 40 mg/kg/day for five weeks and captopril group received L-NAME and captopril at dose 5 mg/kg/day for the last two weeks. At the end of the study, systolic blood pressure, erectile response to nerve stimulation, sperm concentration, sperm motility, and oxidative stress markers were determined. Results: L-NAME administration caused high blood pressure and decreased erectile response to nerve stimulation, reduced sperm concentrations, and sperm motility in rats. Moreover, the high level of vascular superoxide production, plasma, and tissue malondialdehyde, and low level of plasma nitric oxide metabolites were also observed in hypertensive rats compared to control rats (p<0.05). Treatment with captopril alleviated these reproductive alterations caused by L-NAME. Conclusion: Captorpil improved erectile dysfunction and sperm quality in L-NAME-induced hypertensive rats. The possible mechanism may associate with its antihypertensive and antioxidant properties.  
     คำสำคัญ Captopril, erectile dysfunction, L-NAME hypertensive rats, sperm, oxidative stress 
ผู้เขียน
607070030-3 น.ส. เพชรรัตน์ เชียงแสน [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
627070017-7 นาย อนุสรณ์ เปาะสะเกษ
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0