2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Tangeretin Improves Reproductive Dysfunction in Hypertensive Male Rats 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 สิงหาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562 คณะแพทยศาสตร์ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 7 สิงหาคม 2562 
     ถึง 9 สิงหาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2562 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Background and objective: Primary hypertension is the major cause of male reproductive dysfunction. L-NAME induced hypertension is widely used to represent primary hypertension in human since it decreases NO production and increases oxidative stress. Tangeretin is a flavonoid found in citrus fruit peels as well as orange juice. Interestingly, little information regarding the effect of tangeretin on reproductive dysfunction has been scientifically tested in hypertensive animals. Thus, the objective of this study was to investigate the effect of the tangeretin on reproductive dysfunction in male hypertensive rats. Methods: Male Sprague-Dawley rats were induced to be sustained hypertension by Nω-nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride (L-NAME 40 mg/kg) in drinking water for 5 weeks. The hypertensive rats were treated with tangeretin at dose 15 or 30 mg/kg or sildenafil (10 mg/kg) for the last two weeks. After each treatment, mean arterial pressure (MAP), intracavernosal pressure (ICP), oxidative stress biomarkers were analyzed. Furthermore, eNOS protein expression in penile tissue was evaluated. Sperm concentration and motility were counted. In addition, histomorphometric evolutions of seminiferous tubules were tested. Results: L-NAME rats showed high blood pressure associated with decreased ICP/MAP ratio, eNOS protein expression. Furthermore, alterations of sperm quality and testicular morphology related to high level of systemic and local MDA. Tangeretin significantly reduced MAP and improved erectile response to cavernous nerve stimulation and restore eNOS expression in L-NAME rats (p<0.05). Tangeretin and sildenafil significantly increased sperm concentration and sperm motility, attenuated histomorphometric changes of seminiferous tubule and oxidative stress in hypertensive rats in comparison with control testes (p<0.05). Conclusions: These findings cloud suggest that tangeretin reduces blood pressure, improves male reproductive dysfunction in NO deficient hypertension. These effects are likely to related with its antioxidant property, along with increasing NO bioavailability. Keywords: Tangeretin, L-NAME, Oxidative stress biomarkers  
ผู้เขียน
607070030-3 น.ส. เพชรรัตน์ เชียงแสน [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล รางวัลที่ 1 การประกวดผลงานทางวิชาการ Poester Presentation 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 9 สิงหาคม 2562 
แนบไฟล์
Citation 0