2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Development of Geographic Skills and Academic Achievement with Learning Management Using the 5-Step Ladder Paradigm (QSCCS) in Conjunction Including the GPS Tools Application Social Studies 22103 for Grade 8 Students  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤษภาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 11th National and International Conference on Humanities and Social Sciences  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Phranakhon Rajabhat University 
     สถานที่จัดประชุม Phranakhon Rajabhat University 
     จังหวัด/รัฐ Bangkok, Thailand  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 พฤษภาคม 2563 
     ถึง 26 พฤษภาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2020 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 61-67 
     Editors/edition/publisher Attapol Kuanliang 
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางภูมิศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนทัศน์บันได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกับแอปพลิเคชัน GPS Tools รายวิชาสังคมศึกษา ส 22103 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยนักเรียนมีคะแนนทักษะทางภูมิศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนทัศน์บันได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกับแอปพลิเคชัน GPS Tools รายวิชาสังคมศึกษา ส 22103 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตะโกโคก อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 15 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ ดังนี้ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติการ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 9 แผน จำนวน 18 ชั่วโมง 2) เครื่องมือที่ใช้สะท้อนผลการปฏิบัติ ประกอบด้วย แบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ แบบสัมภาษณ์นักเรียน แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร และ 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ คือ แบบทดสอบวัดทักษะทางภูมิศาสตร์จำนวน 30 ข้อ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 30 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ การหาค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาทักษะทางภูมิศาสตร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนทัศน์บันได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกับแอปพลิเคชัน GPS Tools รายวิชาสังคมศึกษา ส 22103 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนมีคะแนนทักษะทางภูมิศาสตร์โดยเฉลี่ย 22.40 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และมีนักเรียนผ่านเกณฑ์ 12 คน จากนักเรียนทั้งหมด 15 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และ 2) ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนทัศน์บันได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกับแอปพลิเคชัน GPS Tools รายวิชาสังคมศึกษา ส 22103 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยเฉลี่ย 21.00 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และมีคะแนนแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ จำนวน 11 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 15 คน คิดเป็นร้อยละ 77.33  
ผู้เขียน
615050081-5 น.ส. ธิติยา แจ่มวรรณ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0