2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ซาระบับและคว้านหม้อ: เครื่องแต่งกายที่บ่งบอกถึงยศศักดิ์ของเมืองมรดกโลกหลวงพระบางสู่สามัญชน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 สิงหาคม 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  
     สถานที่จัดประชุม สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยสารคาม 
     จังหวัด/รัฐ มหาสารคาม 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 สิงหาคม 2562 
     ถึง 23 สิงหาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 479-485 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ ซาระบับและคว้านหม้อ: เครื่องแต่งกายที่บ่งบอกถึงยศศักดิ์ของเมืองมรดกโลกหลวงพระบางสู่สามัญชน ผลการศึกษาพบว่า ซาระบับและคว้านหม้อของราชสานักหลวงพระบาง ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาจากเดิมที่เคยเป็นเครื่องชุดที่บุคคลธรรมดาหรือ สามัญชนไม่สามารถสวมใส่ได้ แต่ในปัจจุบันกลับกลายเป็นสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวกับความเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก เครื่องแต่งกายที่บ่งบอกถึงยศศักดิ์และความเชื่อของราชสานักหลวงพระบาง กลับกลายมาเป็นชุดที่นามาสวมใส่ในงาน“แห่วอปีใหม่” โดยงานพิธนีถีู้กสร้างขึ้นมาใหม่โดยให้ชื่อว่าแห่นาง“สังขาน”นับจากวันนั้นชุดซาระบับจึงกลายมาเป็นมาเป็นชุดแต่งานของสามัญชน ทั่วไปอย่างแพร่หลายแล้วในประเทศลาว 
ผู้เขียน
617220008-3 นาย คมกฤช ฤทธิ์ขจร [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0