2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617220008-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย คมกฤช ฤทธิ์ขจร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KOMGRISH RITKAJOHN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 38/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ผ้าซิ่นราชสำนักลาวหลวงพระบาง: บทบาททางสังคมและวัฒนธรรมในฐานะเมืองมรดกโลก 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) ROYAL SARONG OF LAOS, LUANG PROBANG: SOCIAL AND CULTURAL ROLE AS A WORLD HERITAGE CITY 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 6 ธันวาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 13 ธันวาคม 2562 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 27 มีนาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. หอมหวล บัวระภา คำสั่งคณะฯที่ 163/2562 ลว.9 ก.ย.2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ คำสั่งคณะฯที่ 163/2562 ลว.9 ก.ย.2562
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ซาระบับและคว้านหม้อ: เครื่องแต่งกายที่บ่งบอกถึงยศศักดิ์ของเมืองมรดกโลกหลวงพระบางสู่สามัญชน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 สิงหาคม 2562 
ชื่อการประชุม เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 สิงหาคม 2562 ถึง 23 สิงหาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  
สถานที่จัดประชุม สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยสารคาม  จังหวัด/รัฐ มหาสารคาม 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 479-485  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper