2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3172   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Niyom Wongpongkham 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
667220027-4  พระ ภาณุวัฒน์ จันทาพูน  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะที่ 80/2567 ลว.29 เมย 2567  
667220001-2  น.ส. จตุรภรณ์ โชคภูเขียว  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะที่ 119/2567 ลว.2 พค. 2567  
665220003-4  นาย พุทธรักษ์ ลุนพรม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะที่ 70/2567 ลว.29 เมย 2567  
657220047-7  น.ส. ไผทมาศ ประเสริฐศรี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำาสั่งคณะที่ 101/2566 วันที่ 1 พฤษภาคม 2566  
657220015-0  นาย กิตติศักดิ์ ธรรมศักดิ์ชัย  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯ88/2566 วันที่ 28 เมย.2566  
657220007-9  นาย บุญทัน โพธิ์สิงห์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำาสั่งคณะที่ 97/2566 วันที่ 1 พฤษภาคม 2566  
655220016-4  นาย อดิสรณ์ อันสงคราม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำาสั่งคณะที่ 104/2566 วันที่ 1 พฤษภาคม 2566  
647220022-2  Miss VILAYTHONG SOUVANNAVONG  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 (กลุ่มวิชาบริหารจัดการวัฒนธรรม)   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 118 /2565 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565  
647220021-4  น.ส. พรทิพย์ ประยุทธเต  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 (กลุ่มวิชาออกแบบ)   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 121 /2565 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565  
647220016-7  นาย กังสดาล จงคา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 (กลุ่มวิชาออกแบบ)   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 120 /2565 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565  
รวมทั้งหมด 10 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
647220013-3  นาย ก้องพิพัฒน์ กองคำ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 (กลุ่มวิชาบริหารจัดการวัฒนธรรม)   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 139 /2565 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565  
647220057-3  นาย คุณานนต์ ปิดสาโย  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 (กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงหมอลำ)   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 137 /2565 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565  
647220056-5  นาย เศกสันต์ วิชัยพล  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 (กลุ่มวิชานาฏศิลป์)   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 203/2564 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564  
647220055-7  น.ส. ภิญญาพัชร์ สวัสดิ์กุลนิธิ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 (กลุ่มวิชาออกแบบ)   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะที่ 114 /2565 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565  
647220054-9  นาย พิทยาพล บุตรวิชา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 (กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงหมอลำ)   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 336/2565 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565  
647220020-6  นาย วิจิตร สนหอม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 (กลุ่มวิชาออกแบบ)   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 117 /2565 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565  
647220019-1  น.ส. จุฬาภรณ์ ศรีเมืองไหม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 (กลุ่มวิชาออกแบบ)   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 119 /2565 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565  
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   17   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Naga Arts in Luang Prabang : Allegory and Symbolism 
ชื่อวารสาร European Journal of Scientific Research 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร European Journal of Scientific Research © FRDN Incorporated, United Kingdom. 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 August 2015 
ปีที่ 133  ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ The Role of the Ethnic Thai-Chinese in Economy in Khon Kaen Municipality 
ชื่อวารสาร Journal of Engineering and Applied Sciences 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Medwell Journals (Scientific Research Publishing Company) 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 September 2019 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Acculturation in the Colonial Architecture in Champasak Province,Lao PDR' การปรับปรนทางวัฒนธรรมในสถาปัตยกรรมยุคอาณานิคม แขวงจำปาสัก สปป.ลาว 
ชื่อวารสาร journal of mekong societies 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 September 2021 
ปีที่ 17  ฉบับที่
เดือน September - December  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ รูปแบบเครื่องแต่งกายราชสำนักหลวงพระบาง กับการเปลี่ยนแปลง The Patterns of Luang Prabang Royal Costumes and their Development 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 สิงหาคม 2563 
ชื่อการประชุม The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection “ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 สิงหาคม 2563 ถึง 19 สิงหาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Walailak University Abode of Culture 
สถานที่จัดประชุม Innovation Building, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand  จังหวัด/รัฐ Nakhon Si Thammarat 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ กระบวนการสร้างโขน เรื่อง พรหมจักร 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 มีนาคม 2564 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 12 มีนาคม 2564 ถึง 12 มีนาคม 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะพาริชยศาสตร์และการจัดการ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตตรัง  จังหวัด/รัฐ ตรัง 
Proceeding Paper Volume 10  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 957-976  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper