2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Designing framework of Supervision Models Integrating Between Technological Competency and Participatory  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 ตุลาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Turkish Online Journal of  Educational Technology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Turkish Online Journal of  Educational Technology 
     ISBN/ISSN ISSN 2146‐7242 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน 10
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 758-764 
     บทคัดย่อ The purpose of this research was to synthesize a theoretical framework and design framework of supervision models integrating technological competency and participatory supervision. Using the model of research (Model research) (Richey and Klein, 2007) in this study is Phase I research. 1) Theories and related research 2) Synthesis of theoretical frameworks. 3)Synthesis of designing frameworks for supervision models Integrating technological competency of Thailand 4.0 with participatory supervision. The results revealed that: 1) The theoretical framework of 8 base were as follows:(1) Supervision base (2) Learning and Teaching Contextual base (3) Psychological base (4) Pedagogical base (5) Technological base (6) Media theory base (7) Professional Learning Community base and (8) Competency teacher base. Consists of 5 steps and 8 elements include :(1)awareness (2)create knowledge (3)enhance experience (4)reflect on the development and (5) praise. The 8 elements are as follows: (1) knowledge & realize (2)workshop (3) web-based training with the environment constructivist learning (4) deceptive supervision(5) online supervision (6) learn & share (7) community learning and (8) showcase innovations.  
     คำสำคัญ Participatory Supervision, technological competency of Thailand 4.0, constructivist  
ผู้เขียน
597050010-0 นาง ปัญจรัชติ์ สุจำนงค์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0