2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A PHYSICAL MODEL OF A GRAVITY WALL ON COMPACTED KHON KAEN LOESS 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 พฤษภาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of GEOMATE 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Prof. zakaria Hossain, Prof. Mie University, Japan 
     ISBN/ISSN ISSN: 2186-2982 (P), 2186-2990 (O) 
     ปีที่ 19 
     ฉบับที่ 74 
     เดือน October
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 98-106 
     บทคัดย่อ This paper presents the testing of retaining walls on compacted Khon Kaen loess by using physical models. Khon Kaen loess was compacted in a box with the size 100 × 100 × 100 cm to achieve a dry density of 19 kN/cu.m, which was 90% of the maximum dry density of the modified method. Moreover, the moisture content of this compacted Khon Kaen loess was 11.85%. The effective friction angle () and the effective cohesion (c) of this compacted Khon Kaen loess, as compacted, was 27 degrees and 12 kPa, respectively, using a direct shear test. The soil sample was compacted in five layers in the box, and the thickness of each layer was 45 cm. The dry density of each layer was examined using the sand cone method. A gravity wall 15 × 30 × 50 cm in size, was installed in the box to determine the stability of the retaining wall. An active force was applied using a pneumatic jack. The weight plate was applied to the top of the retaining wall as a vertical force. The horizontal and vertical movements were measured using LDVT. The passive force was measured using EPC at distances of 7, 10, 20, 32 and 45 cm from the retaining wall. The physical model indicates that passive force decreases with distance from the gravity wall. The physical modeling found that k1 is 0.4, and k2 is 0.5. The factor of safety against sliding and overturning should be larger than 1.5 and 2.5, respectively.  
     คำสำคัญ Gravity Walls, Compacted Khon Kaen Loess, Physical Models, Passive Force, Active Force 
ผู้เขียน
615040004-9 นาย วรพงษ์ พิมลนอก [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0