2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615040004-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วรพงษ์ พิมลนอก ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WORAPONG PHIMONNOK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาหาค่าพารามิเตอร์ของดินลมหอบขอนแก่นบดอัดแน่น สำหรับใช้ในการตรวจสอบการเลื่อนไถลกำแพงกันดิน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) A STUDY OF THE COMPACTED KHON KAEN LOESS PARAMETER FOR THE TRANSLATION SLIDE MODE OF GRAVITY WALL 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 มีนาคม 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 177/2562 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2562
D อนุมัติเค้าโครง 18 มีนาคม 2562 ผ่าน
F แจ้งผลสอบ 10 เมษายน 2563 GOOD
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 เมษายน 2563 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 267/2563 ลว.20 มีนาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 18 พฤษภาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. รัตมณี นันทสาร คำสั่งคณะฯ ที่ 828/2561 ลว. 12 กันยายน 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A PHYSICAL MODEL OF A GRAVITY WALL ON COMPACTED KHON KAEN LOESS 
ชื่อวารสาร International Journal of GEOMATE 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Prof. zakaria Hossain, Prof. Mie University, Japan 
ISBN/ISSN ISSN: 2186-2982 (P), 2186-2990 (O)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 May 2020 
ปีที่ 19  ฉบับที่ 74 
เดือน October  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 98-106  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A STUDY OF THE COMPACTED KHON KAEN LOESS PARAMETER FOR THE DESIGN OF GRAVITY WALL 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2562 
ชื่อการประชุม 9th int. conf. on Geotechnique, Construction Materials and Environment  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 พฤศจิกายน 2562 ถึง 22 พฤศจิกายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม THE GEOMATE INTERNATIONAL SOCIETY 
สถานที่จัดประชุม Hotel Contimental, Fuchu  จังหวัด/รัฐ Tokyo,Japan 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue 978-4-909106025 C3051 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 112-117  Proceeding Paper Editors/edition/publisher The GEOMATE International Society Tsu City, Mie, Japan 
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper