2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของการเสริมอาหารสมุนไพรต่อการเจริญเติบโตและการตอบสนองทางชีวเคมีโลหิตในไก่พื้นเมืองไทย ไก่ไทยสายพันธุ์สังเคราะห์และไก่ลูกผสมพื้นเมือง 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 มิถุนายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร Khon Kaen Agriculture Journal 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 48 
     ฉบับที่
     เดือน พ.ย.-ธ.ค.
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการเสริมสมุนไพรในอาหารไก่ต่อการตอบสนองทางชีวเคมีโลหิตที่เกี่ยวข้องกับภาวะความเครียดออกซิเดชัน ได้แก่ ปริมาณ Aspartate aminotransferase (AST) และเอนไซม์ Alanine Aminotransferase (ALT) ในไก่พื้นเมือง พันธุ์ชี เคเคยู 12 , ไก่สายพันธุ์สังเคราะห์ พันธุ์ไข่มุกอีสาน เคเคยู 50 และ ไก่ลูกผสมพื้นเมืองตะนาวศรี โดยเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและวิเคราะห์ปริมาณเอนไซม์ AST และ เอนไซม์ ALT ในไก่อายุ 4 8 และ 12 สัปดาห์ โดยเลี้ยงด้วยอาหารทางการค้า 2 สูตร ได้แก่ อาหารไก่เนื้อสูตรปกติซึ่งไม่มีการเสริมสมุนไพร และ อาหารไก่เนื้อที่มีการเสริมสมุนไพร ผลการศึกษา พบว่า ไก่ที่เลี้ยงด้วยอาหารทั้ง 2 สูตร มีการเจริญเติบโตที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ทุกช่วงอายุ การตรวจวิเคราะห์ปริมาณเอนไซม์ พบว่า ปริมาณเอนไซม์ AST ที่ตรวจวัดในไก่ไข่มุกอีสาน เคเคยู 50 ผลการทดสอบแนวโน้มการตอบสนองของเอนไซม์ AST ในไก่แต่ละสายพันธุ์เมื่ออายุเพิ่มขึ้นพบว่าแต่ละสายพันธุ์มีการตอบสนองแตกต่างกัน (P<0.05) โดยสายพันธุ์ KM มีรูปแบบการตอบสนองแบบโค้งกำลังสอง (quadratic) ในขณะที่สายพันธุ์ TN และ CH ตอบสนองแบบเส้นตรง (linear) (P<0.05) และแนวโน้มการตอบสนองเอนไซม์ ALT พบว่าไก่สายพันธุ์ TN ตอบสนองแบบเส้นตรง ซึ่งแตกต่างจากการตอบสนองในอีกทั้ง 2 สายพันธุ์ (KM และ CH) :ซึ่งตอบสนองแบบโค้งกำลังสอง จึงสรุปผลได้ว่าการเสริมสมุนไพรสามารถช่วยลดระดับของเอนไซม์ AST ในไก่สายพันธุ์สังเคราะห์ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นสายพันธุ์ไก่เชิงการค้าได้ ดังนั้นผลการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นสามารถประยุกต์ใช้เพื่อจัดการด้านโภชนะให้เหมาะสมกับพันธุกรรมต่อไป  
     คำสำคัญ ไก่พื้นเมือง, ไก่สายพันธุ์สังเคราะห์, ไก่ลูกผสมพื้นเมือง, เอนไซม์ Aspartate aminotransferase, เอนไซม์ Alanine Aminotransferase 
ผู้เขียน
567030007-8 น.ส. ณัฐญา ดวงหะคลัง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0