2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Improvement in dielectric properties of poly(vinylidene fluoride) by incorporation of Au‒BiFeO3 hybrid nanoparticles 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 เมษายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Ceramics International 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร elsevier 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 46 
     ฉบับที่ 11 
     เดือน August
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 17272-17279 
     บทคัดย่อ Poly(vinylidene fluoride) (PVDF)-based nanocomposites were fabricated using a hybrid combination of Au nanoparticles (AuNPs) and BiFeO3 (BFO) NPs as a filler. AuNPs with sizes of 10–20 nm were deposited onto the surface of the BFO NPs via a modified Turkevich's method to obtain Au–BFO hybrid NPs. α-, β-, and γ-PVDF phases were detected in all the polymer nanocomposites. The fraction of the electroactive (i.e. polar) β-phase of the PVDF polymer increased after the incorporation of the hybrid NPs. The AuNPs and BFO NPs were homogeneously dispersed in the PVDF matrix. PVDF filled with the Au–BFO hybrid NPs showed a significantly increased dielectric permittivity—which was 5 times that of pure PVDF polymer—whereas the conductivity and corresponding loss tangent of all the nanocomposites remained lower than 0.05 at room temperature and 1 kHz. The enhanced permittivity was primarily a result of the strong interfacial polarisation and partly a result of the high permittivity of the BFO NPs and the formation of the β-PVDF phase. The suppressed loss tangent was attributed to the discrete growth of AuNPs on the surface of the BFO NPs, which inhibited the formation of the conduction pathway in the PVDF matrix. 
     คำสำคัญ BiFeO3; Ceramic hybrid nanoparticles; Dielectric permittivity; Loss tangent; PVDF; Gold nanoparticles 
ผู้เขียน
597020041-7 น.ส. พรสวรรค์ คำอ่อนสา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0