2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597020041-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พรสวรรค์ คำอ่อนสา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PORNSAWAN KUM-ONSA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 57/2561 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) สมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิต 3 เฟสกลุ่มพอลิเมอร์ PVDF โดยใช้อนุภาคโลหะและอนุภาควัสดุไจแอนต์ไดอิเล็กตริก 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) DIELECTRIC PROPERTIES OF THREE-PHASE PVDF–BASED POLYMER NANOCOMPOSITES USING METAL PARTICLES AND GIANT DIELECTRIC PARTICLES AS FILLERS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 24 ตุลาคม 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 808/2560 ลว. 5 ต.ค. 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 พฤศจิกายน 2560 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 เมษายน 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 321/2561 ลว 9 เม.ย. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 3 พฤษภาคม 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 22 เมษายน 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 223/2563 ลว.8 เม.ย. 2563
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 27 เมษายน 2563
F แจ้งผลสอบ 29 เมษายน 2563 EXCELLENT
F รับรองการแก้ไข 29 พฤษภาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 26 มิถุนายน 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D แก้ไขก่อนเข้าเล่ม
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ประสิทธิ์ ทองใบ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 1114/2559 ลว 30 ธ.ค. 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน
* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Improvement in dielectric properties of poly(vinylidene fluoride) by incorporation of Au‒BiFeO3 hybrid nanoparticles 
ชื่อวารสาร Ceramics International 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร elsevier 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 April 2020 
ปีที่ 46  ฉบับที่ 11 
เดือน August  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 17272-17279  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ