2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effect of complex defects on the origin of giant dielectric properties of Mg2+-doped BiFeO3 ceramics prepared by a precipitation method 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 มิถุนายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Ceramics International 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร elsevier 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Nanocrystalline powders of BiFe1-xMgxO3 (x = 0, 0.05, and 0.10) were prepared via a co-precipitation method. This produced a dense ceramic microstructure when sintering the compacted nanocrystalline powders at 800 oC for 3 h. A main phase of BiFeO3 with a small number of impurity phases was confirmed to exist in the sintered ceramics. The oxidation states of Fe2+ and Fe3+ were confirmed using X-ray photoelectron spectroscopy. High dielectric permittivity values of 103-105 in the temperature range of 200-473 K were obtained. Dielectric relaxation behavior was studied over a wide temperature range. The low- and high-temperature dielectric relaxations originated from electron hopping between Fe2+Fe3+ and the interfacial polariza-tion associated with the long-range motion of free charge carriers, respectively. To describe the dielectric properties of the Mg2+-doped BiFeO3 ceramics, theoretical calculations were performed to study the most preferable formation of complex defects. It was found that the dopant concentration had an effect on the defect shapes, and dielectric properties.  
     คำสำคัญ Mg2+-doped BiFeO3; colossal dielectric permittivity; density functional theory 
ผู้เขียน
597020041-7 น.ส. พรสวรรค์ คำอ่อนสา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0