2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Feasibility study of sugarcane stalks separation from trash using PCA based on color space of digital photos 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 กรกฎาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ sugarcane stalks, trash of sugarcane, color space , image processing 
ผู้เขียน
615040069-1 น.ส. ลลิตา พรรณดวงเนตร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0