2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615040069-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ลลิตา พรรณดวงเนตร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss LALITA PANDUANGNAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เกษตร  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเกษตร แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 138/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพในการจาแนกสิ่งเจือปนในอ้อย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Application of image processing to detect trash%cane 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 พฤษภาคม 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 297/2562 ลว. 29 เมษายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 22 พฤษภาคม 2562 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ คำสั่งคณะฯ ที่ 841/2561 ลว.14 กันยายน 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. เจษฎา โพธิ์สม คำสั่งคณะฯ ที่ 847/2561 ลว.14 กันยายน 2561