2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 40443 , 40143   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. เจษฎา โพธิ์สม  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Jetsada Posom 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
627040037-9  น.ส. ลักขณา พิทักษ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเกษตร แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 1017/2562 ลว.20 ธันวาคม 2562  
645040122-6  นาย อรชุน พลนาคู  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมนวัตกรรม แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯที่ 463/2565 ลว.27 มิถุนายน 2565  
645040051-3  น.ส. ศิริรักษ์ ดิษฐเจริญ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเกษตร แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 530/2564 ลว.12 กรกฎาคม 2564  
645040049-0  นาย ชยุตพงศ์ มาลัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเกษตร แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 532/2564 ลว.12 กรกฎาคม 2564  
645040048-2  น.ส. จิราวรรณ แสนพล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเกษตร แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 531/2564 ลว.12 กรกฎาคม 2564  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645150001-5  น.ส. จุฑามาศ วันเฟื่องฟู  คณะเภสัชศาสตร์  เภสัชศาสตร์ แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 208/2565 ลว.10 สค.2565  
645040095-3  นาย พิมล ทัดศรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมนวัตกรรม แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯที่ 837/2564 ลว. 7 ธันวาคม 2564  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Effects of Waxy Types of a Sugarcane Stalk Surface on the Spectral Characteristics of Visible-Shortwave Near Infrared measurement 
ชื่อวารสาร ENGINEERING JOURNAL 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 October 2018 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Investigation of the influence of image acquisition condition on the image repeatability for online measurement of cane bagasse quality using multispectral image 
ชื่อวารสาร IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร IOP Conference Series 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 June 2019 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Prediction of the fibre content of sugarcane stalk by direct scanning using visible-shortwave near infrared spectroscopy 
ชื่อวารสาร Vibrational Spectroscopy 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
ISBN/ISSN 09242031  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 February 2019 
ปีที่ 2019  ฉบับที่ 101 
เดือน February  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 71-80  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Non-destructive and rapid measurement of sugar content in growing cane stalks for breeding programmes using visible-near infrared spectroscopy 
ชื่อวารสาร Biosystems Engineering 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier  
ISBN/ISSN 15375110  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 June 2020 
ปีที่ 2020  ฉบับที่ 197 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 76-90  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประมาณผลผลิตสำหรับหญ้าเนเปียร์ ด้วยภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 มีนาคม 2565 
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จังหวัด/รัฐ บุรีรัมย์ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 369-378  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ: กรณีศึกษา ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 พฤษภาคม 2565 
ชื่อการประชุม การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 12 พฤษภาคม 2565 ถึง 12 พฤษภาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (Online)  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 487-502  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper