2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Surrogate‑Assisted Reliability Optimisation of an Aircraft Wing with Static and Dynamic Aeroelastic Constraints 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 ธันวาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Aeronautical and Space Sciences 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Korean Society for Aeronautical and Space Sciences 
     ISBN/ISSN
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน January
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 10.1007/s42405-019-00246-6 
     บทคัดย่อ This paper presents a numerical strategy for reliability-based design optimisation of an aircraft wing structure using a surrogate-assisted approach. The design problem is set to minimise aircraft wing mass subject to structural and aeroelastic constraints, while design variables are structural dimensions. The problem has uncertainties in the material properties. The Kriging model is used for estimating the values of design functions. Two strategies of sampling technique are used, i.e., optimum Latin hypercube sampling (OLHS) with and without infill sampling. Uncertainty quantification is achieved by means of optimum normal distribution Latin hypercube sampling. The original design problem is converted to be a multiobjective optimisation problem. Optimum results show that OLHS with infill sampling gives a more accurate surrogate model; however, OLHS without infill sampling results in the better design solutions based on actual function evaluations. © 2020, The Korean Society for Aeronautical & Space Sciences. 
     คำสำคัญ Reliability-based design optimisation · Aeroelasticity · Aircraft wing · Multiobjective evolutionary algorithms 
ผู้เขียน
607040004-2 นาย กิตตินันท์ วันสาสืบ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0