2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607040004-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กิตตินันท์ วันสาสืบ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KITTINAN WANSASUEB
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เครื่องกล  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเครื่องกล แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 62/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การวิเคราะห์และออกแบบเชิงแอโรอีลาสติกของโครงสร้างเครื่องบินด้วยการเชื่อมพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณและพลศาสตร์โครงสร้างเชิงคำนวณ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) AEROELASTIC ANALYSIS AND DESIGN OF AIRCRAFT STRUCTURES USING COUPLED COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS AND COMPUTATIONAL STRUCTURAL DYNAMICS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 1 มิถุนายน 2561 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 396/2561 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 มิถุนายน 2561 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 397/2561 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติ
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 4 มิถุนายน 2561 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. สุจินต์ บุรีรัตน์ คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 858/2560 ลว. 18 กันยายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบละเอียดของเครื่องบิน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 กรกฎาคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 3 กรกฎาคม 2561 ถึง 6 กรกฎาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมมุกดาหารแกรนด์  จังหวัด/รัฐ มุกดาหาร 
Proceeding Paper Volume 32  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1544-1552  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Thai Society of Mechanical Engineers (TSME) 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper