2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Multiobjective meta-heuristic with iterative parameter distribution estimation for aeroelastic design of an aircraft wing 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 พฤษภาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Engineering with Computers 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer-Verlag London Ltd. 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า https://doi.org/10.1007/s00366-020-01077-w 
     บทคัดย่อ This paper proposes a new self-adaptive meta-heuristic (MH) algorithm for multiobjective optimisation. The adaptation is accomplished by means of estimation of distribution. The differential evolution reproduction strategy is modified and used in this dominance-based multiobjective optimiser whereas population-based incremental learning is used to estimate the control parameters. The new method is employed to solve aeroelastic multiobjective optimisation of an aircraft wing which optimises structural weight and flutter speed. Design variables in the aeroelastic design problem include thicknesses of ribs, spars and composite layers. Also, the ply orientation of the upper and lower composite skins are assigned as the design variables. Additional benchmark test problems are also use to validate the search performance of the proposed algorithm. The performance validation reveals that the proposed optimiser is among the state-of-the-art multiobjective meta-heuristics. The concept of using estimation of distribution algorithm for tuning meta-heuristic control parameters is efficient and effective and becomes a new direction for improving MH performance. 
     คำสำคัญ Aeroelasticity · Aircraft wing · Surrogate models · Multiobjective evolutionary algorithms · Estimation of distribution algorithm 
ผู้เขียน
607040004-2 นาย กิตตินันท์ วันสาสืบ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0