2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Surrogate-assisted optimization for UAV wing preliminary design using evolutionary algorithms 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 สิงหาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Defence Technology Academic Journal 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER (วารสารและนิตยสารทางการทหาร ) 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน August
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 46-57 
     บทคัดย่อ The paper demonstrates using a Kriging surrogate model in combination with evolutionary algorithms for optimizing an unmanned aerial vehicle (UAV) wing. The design problem is set to minimize wing mass subject to aeroelastic and structural design constraints. Design variables determine thicknesses and positions of wing ribs, spars and skins. Numerical results show that the Kriging model can accurately predict aeroelastic characteristics but somewhat inefficient for prediction of stress and displace. Nevertheless, this study paves the way for further improvement of the preliminary design process of an aircraft wing. 
     คำสำคัญ UAV design, wing optimization, aero-elasticity, aircraft wing, evolutionary algorithm 
ผู้เขียน
607040004-2 นาย กิตตินันท์ วันสาสืบ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0