2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบละเอียดของเครื่องบิน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 กรกฎาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ 
     จังหวัด/รัฐ มุกดาหาร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 กรกฎาคม 2561 
     ถึง 6 กรกฎาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 32 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1544-1552 
     Editors/edition/publisher Thai Society of Mechanical Engineers (TSME) 
     บทคัดย่อ กระบวนการออกแบบเครื่องบินสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนหลักๆได้สามขั้นตอนคือ การออกแบบขั้นต้น (conceptual design) การออกแบบขั้นกลาง (preliminary design) และการออกแบบละเอียด (detail design) เนื่องจากข้อมูลในการระบุรูปทรงและขนาดของเครื่องบินในแต่ละขั้นตอนมีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการออกแบบด้วยการคำนวณมือได้ การส่งต่อข้อมูลในระหว่างขั้นตอนการออกแบบก็มีความสำคัญและช่วยลดเวลาในการออกแบบเครื่องบินได้มาก งานวิจัยนี้นำเสนอการพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งต่อข้อมูลจากการออกแบบขั้นกลางไปยังการออกแบบละเอียด ข้อมูลรูปทรงและขนาดขนาดของเครื่องบินที่ได้จากการหาค่าเหมาะที่สุดในการออกแบบขั้นกลาง โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของแบบจำลองไฟไนท์เอลิเมนต์แบบ shells และ beams เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบละเอียดข้อมูลเหล่านี้ต้องแปลงเป็นชิ้นงานที่มีรูปทรงชัดเจนเพื่อสามารถนำไปสร้างจริงได้และสามารถประเมินค่าความเฉื่อยในขั้นต้นสำหรับการออกแบบการควบคุมการบิน (flight control) โปรแกรมที่พัฒนาเป็นการเชื่อมต่อระหว่าง open-source software สองชุดคือ FreeCAD และ OCTAVE  
ผู้เขียน
595040040-3 นาย พีระพงษ์ สิมงาม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
607040004-2 นาย กิตตินันท์ วันสาสืบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
617040006-9 นาย ภาคิน จำปาศักดิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0