2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617040006-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ภาคิน จำปาศักดิ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PAKIN CHAMPASAK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เครื่องกล  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเครื่องกล แบบ 1.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 80/2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาซอฟแวร์เพื่อออกแบบเครื่องบินในขั้นตอนออกแบบตามแนวคิดโดยพิจารณาความไม่แน่นอนของการออกแบบ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) SOFTWARE DEVELOPMENT FOR AIRCRAFT CONCEPTUAL DESIGN TAKING ACCOUNT OF UNCERTAINTIES 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 กรกฎาคม 2562 คำสั่งคณะวิศวฯที่ 506/2562 ลว. 1 กรกฎาคม 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 กรกฎาคม 2562 คำสั่งคณะวิศวฯที่ 506/2562 ลว. 1 กรกฎาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 26 กรกฎาคม 2562 อนุมัติ
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 26 กรกฎาคม 2562 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. สุจินต์ บุรีรัตน์ คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 764/2561 ลว. 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบละเอียดของเครื่องบิน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 กรกฎาคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 3 กรกฎาคม 2561 ถึง 6 กรกฎาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมมุกดาหารแกรนด์  จังหวัด/รัฐ มุกดาหาร 
Proceeding Paper Volume 32  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1544-1552  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Thai Society of Mechanical Engineers (TSME) 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper