2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617040006-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ภาคิน จำปาศักดิ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PAKIN CHAMPASAK
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเครื่องกล แบบ 1.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 80/2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาซอฟแวร์เพื่อออกแบบเครื่องบินในขั้นตอนออกแบบตามแนวคิดโดยพิจารณาความไม่แน่นอนของการออกแบบ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) SOFTWARE DEVELOPMENT FOR AIRCRAFT CONCEPTUAL DESIGN TAKING ACCOUNT OF UNCERTAINTIES 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 กรกฎาคม 2562 คำสั่งคณะวิศวฯที่ 506/2562 ลว. 1 กรกฎาคม 2562
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 กรกฎาคม 2562 คำสั่งคณะวิศวฯที่ 506/2562 ลว. 1 กรกฎาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 26 กรกฎาคม 2562 อนุมัติ
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 26 กรกฎาคม 2562 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 2 กุมภาพันธ์ 2565 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. สุจินต์ บุรีรัตน์ คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 764/2561 ลว. 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ การออกแบบตามแนวคิดของเครื่องบินพาณิชย์โดยการหาค่าเหมาะที่สุดแบบหลายเป้าหมาย : ศึกษาโดยการเปรียบเทียบ 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 กันยายน 2562 
ปีที่ 2562  ฉบับที่
เดือน กันยายน - ตุลาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า 470-478  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Self-adaptive many-objective meta-heuristic based on decomposition for many-objective conceptual design of a fixed wing unmanned aerial vehicle 
ชื่อวารสาร Aerospace Science and Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier Masson 
ISBN/ISSN 12709638  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 February 2020 
ปีที่ 2020  ฉบับที่ 100 
เดือน May  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3
ชื่อบทความ INVESTIGATION ON THE PERFORMANCE OF META-HEURISTICS FOR SOLVING SINGLE OBJECTIVE CONCEPTUAL DESIGN OF A CONVENTIONAL FIXED WING UNMANNED AERIAL VEHICLE 
ชื่อวารสาร Journal of Research and Applications in Mechanical 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Thai Society of Mechanical Engineers (TSME) 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 February 2022 
ปีที่ 2022  ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Aeroelastic Multi-objective Optimisation of an Aircraft Wing Taking into Account Gust Alleviation 
ชื่อวารสาร Journal of Science and Technology, Rajabhat MahaSarakham University 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Research and Development Institute, Rajabhat Maha Sarakham University 
ISBN/ISSN 2630-0486  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 ธันวาคม 2565 
ปีที่ 2565  ฉบับที่
เดือน July - December  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า 59-74  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบละเอียดของเครื่องบิน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 กรกฎาคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 3 กรกฎาคม 2561 ถึง 6 กรกฎาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมมุกดาหารแกรนด์  จังหวัด/รัฐ มุกดาหาร 
Proceeding Paper Volume 32  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1544-1552  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Thai Society of Mechanical Engineers (TSME) 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Design and development of GNC systems for fully autonomous flight of a small fixed-wing UAVs flight simulator using a meta-heuristic 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 พฤษภาคม 2564 
ชื่อการประชุม The 7th KKU International Engineering Conference 2021 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 12 พฤษภาคม 2564 ถึง 14 พฤษภาคม 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม Online  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2021  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 194  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Faculty of Engineering, Khon Kaen University 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper