2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Design and development of GNC systems for fully autonomous flight of a small fixed-wing UAVs flight simulator using a meta-heuristic 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 พฤษภาคม 2564 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 7th KKU International Engineering Conference 2021 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม Online 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 12 พฤษภาคม 2564 
     ถึง 14 พฤษภาคม 2564 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2021 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 194 
     Editors/edition/publisher Faculty of Engineering, Khon Kaen University 
     บทคัดย่อ This paper presents the design and development of the guidance, navigation and control ( GNC) systems for autonomous takeoff, climb, cruise, descent, approaching, landing and taxi through software- in- loop testing (SIL) , utilizing the commercially available MATLAB/Simulink and X-Plane flight simulator. A small-fixed wing unmanned aerial vehicle (UAV) model was made using Plane Maker/Airfoil Maker following the designed dimensions and parameters. A meta-heuristic (MH) is applied to identify a flight dynamic model and PID gain tuning of an inner loop controller while Uniform Datagram Protocol (UDP) via Ethernet was used for the communication between the XPlane flight simulator and Simulink. Consequently, the implementation of GNC systems on a fixed-wing UAVs presents the success of autonomous flight from takeoff to landing. The operation of the GNC systems and the capabilities of the autonomous flight are demonstrated in the experimental results. 
ผู้เขียน
625040014-7 นาย ณัฐพงษ์ รื่นฤดีพันธ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
617040030-2 นาย ยศเดช กนกเมธากุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
625040089-6 นาย อภิวัฒน์ โนนุตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
617040006-9 นาย ภาคิน จำปาศักดิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0