2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625040089-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อภิวัฒน์ โนนุตร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. APIWAT NONUT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เครื่องกล  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และออกแบบระบบควบคุมการรักษาระดับด้วยตนเอง สำหรับอากาศยานไร้คนขับอัตโนมัติแบบปีกตรึงโดยใช้วิธีสำนึกขั้นสูง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) SYSTEM IDENTIFICATION AND INNER LOOP STABILITY CONTROL OF FIXED-WING UAVs AUTONOMOUS FLIGHT USING META-HEURISTIC. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 เมษายน 2563 คำสั่งคณะฯที่ 263/2563 ลว.23 มีนาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ณัญธิวัฒน์ พลดี คำสั่งคณะวิศวฯที่ 674/2562 ลว. 21 สิงหาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ประมินทร์ อาจฤทธิ์ คำสั่งคณะวิศวฯที่ 674/2562 ลว. 21 สิงหาคม 2562