2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617040030-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ยศเดช กนกเมธากุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. YODSADEJ KANOKMEDHAKUL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เครื่องกล  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเครื่องกล แบบ 1.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 62/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาระบบควบคุมแบบคงทนสำหรับการบินอัตโนมัติเต็มรูปแบบของเครื่องบินไร้คนขับแบบปีกคงที่โดยใช้เมต้าฮิวริสติกส์ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) ROBUST CONTROL OF FIXED WING UAV COMPLETE AUTONOMOUS FIGHT USING META-HEURISTIC 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 กรกฎาคม 2562 คำสั่งคณะวิศวฯที่ 505/2562 ลว. 1 กรกฎาคม 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 กรกฎาคม 2562 คำสั่งคณะวิศวฯที่ 510/2562 ลว. 1 กรกฎาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 26 กรกฎาคม 2562 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 26 กรกฎาคม 2562 วันที่อนุมัติเค้าโครงฯ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ณัญธิวัฒน์ พลดี คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 763/2561 ลว. 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. สุจินต์ บุรีรัตน์ คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 763/2561 ลว. 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561