2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Aircraft Control Parameter Estimation Using Self-Adaptive Teaching-Learning-Based Optimization with an Acceptance Probability 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 ธันวาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Computational Intelligence and Neuroscience 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Hindawi 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2021 
     ฉบับที่ 2021 
     เดือน ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Aircraft parameter estimation, flight dynamics and control, system identification, Evolutionary algorithm, self-adaptive algorithm 
ผู้เขียน
617040030-2 นาย ยศเดช กนกเมธากุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0