2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ LQR AIRCRAFT PITCH CONTROLLER DESIGN FOR HANDLING DISTURBANCE USING DIFFERENTIAL EVOLUTION  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 มิถุนายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Thai Society of Mechanical Engineers (TSME) 
     ISBN/ISSN 2229-2152 
     ปีที่ 2019 
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ PID, LQR integral action, DE, Aircraft pitch control 
ผู้เขียน
617040030-2 นาย ยศเดช กนกเมธากุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0