2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Self-adaptive many-objective meta-heuristic based on decomposition for many-objective conceptual design of a fixed wing unmanned aerial vehicle 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 กุมภาพันธ์ 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Aerospace Science and Technology 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier Masson 
     ISBN/ISSN 12709638 
     ปีที่ 2020 
     ฉบับที่ 100 
     เดือน May
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Many-objective optimisation is a design problem, having more than 3 objective functions, which is found to be difficult to solve. Implementation of such optimisation on aircraft conceptual design will greatly benefit a design team, as a great number of trade-off design solutions are provided for further decision making. In this paper, a many-objective optimisation problem for an unmanned aerial vehicle (UAV) is posed with 6 objective functions: take-off gross weight, drag coefficient, take off distance, power required, lift coefficient and endurance subject to aircraft performance and stability constraints. Aerodynamic analysis is carried out using a vortex lattice method, while aircraft component weights are estimated empirically. A new self-adaptive meta-heuristic based on decomposition is specifically developed for this design problem. The new algorithm along with nine established and recently developed multi-objective and many-objective meta-heuristics are employed to solve the problem, while comparative performance is made based upon a hypervolume indicator. The results reveal that the proposed optimiser is the best performer for this design task. 
     คำสำคัญ Aircraft conceptual design, Many-objective optimisation, Aircraft performance, Dynamic stability 
ผู้เขียน
617040006-9 นาย ภาคิน จำปาศักดิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0