2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ INVESTIGATION ON THE PERFORMANCE OF META-HEURISTICS FOR SOLVING SINGLE OBJECTIVE CONCEPTUAL DESIGN OF A CONVENTIONAL FIXED WING UNMANNED AERIAL VEHICLE 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 กุมภาพันธ์ 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Research and Applications in Mechanical 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Thai Society of Mechanical Engineers (TSME) 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2022 
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ In this work, conceptual design optimisation of a conventional fixed wing unmanned aerial vehicle (UAV) is performed through metaheuristics. Five optimisation objective functions including take-off gross weight (W_G ), take off distance (S_TO ), endurance (E), lift coefficient (C_(L,c) ) and drag coefficient at cruising (C_(D,c) ) are scalarised into a single-objective optimisation problem subject to aircraft flight mission, performance, and stability constraints. Aerodynamic and stability analyses are executed by a vortex lattice method (VLM) while aircraft component weights and aircraft performance are estimated by empirical equations. Six state-of-the-art of single-objective meta-heuristics (MH) including Equilibrium Optimizer (EO), Evolution Strategies algorithm (ES), Moth-Flame Optimization Algorithm (MFO), Marine Predators Algorithm (MPA), Slime Mould Algorithm (SMA), and Salp Swarm Algorithm (SSA) are employed to solve the problem while their search performance are statistically investigated based on the Friedman test. The results obtained shown that the best and second-best optimiser are EO and MFA, respectively. Based on this study, the optimal result which can be chosen for further design stages (preliminary and detail design) is revealed.  
     คำสำคัญ comparative study; aircraft conceptual design; metaheuristics; aircraft performance 
ผู้เขียน
617040006-9 นาย ภาคิน จำปาศักดิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0