2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การศึกษาศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมสำหรับ จังหวัดนครพนม 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 มิถุนายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วิศวสารลาดกระบัง 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร งานบริหารการวิจัย ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 37 
     ฉบับที่
     เดือน มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาศักยภาพพลังงานลมเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดนครพนมเป็นระยะเวลา 1 รอบฤดูกาล (1 ปี) เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 เก็บข้อมูลความเร็วลมและทิศทางลมที่ความสูงสองระดับคือ 60, 90 เมตรเหนือพื้นดิน ข้อมูลที่ได้ถูกนำไปประเมินศักยภาพของพลังงานลมเฉพาะพื้นที่โดยอาศัยการวิเคราะห์โดยใช้แบบจำลอง WAsP 10.0 วิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้รายปีจากกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง ขนาด 0.85, 2.0, 3.3 และ 4.5 เมกะวัตต์ ที่ความสูงต่าง ๆ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพกังหันลม (CF) กังหันลมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในงานวิจัยนี้คือ G3.3 MW สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้ารายปี (AEP) 7,756 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี โดยมีประสิทธิภาพกังหันลม (CF) 26.83% 
     คำสำคัญ ความเร็วลม การแจกแจงแบบไวบูลล์ กังหันลม จังหวัดนครพนม 
ผู้เขียน
605040113-3 น.ส. พนิดา สุขสมพร้อม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0