2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605040113-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พนิดา สุขสมพร้อม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PANIDA SUKSOMPROM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เครื่องกล  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 101/2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การประเมินศักยภาพพลังงานลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในจังหวัดนครพนม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) ASSESSING THE WIND ENERGY POTENTIAL TO PRODUCE ELECTRICITY IN NAKHONPHANOM. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 มิถุนายน 2561 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 388/2561 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 22 พฤษภาคม 2563 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ที่ 349/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563
F แจ้งผลสอบ 22 พฤษภาคม 2563 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 29 มิถุนายน 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต คำสั่งคณะวิศวฯ ที่ 112/2561 ลว. 8 มกราคม พ.ศ. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ การประเมินลักษณะความเร็วลมเฉพาะแหล่งในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย ม.ข.ฉบับบัณฑิตศึกษา 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ISBN/ISSN Issue 1 Jan-Mar,Issue 2 Apr-Jun, Issue 3 Jul-Sep, and Issue 4 Oct-Dec, ISSN 2672-9636 (Online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 เมษายน 2563 
ปีที่ 21  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม 2564  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ การศึกษาศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมสำหรับ จังหวัดนครพนม 
ชื่อวารสาร วิศวสารลาดกระบัง 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร งานบริหารการวิจัย ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 มิถุนายน 2563 
ปีที่ 37  ฉบับที่
เดือน มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3
ชื่อบทความ การวิเคราะห์ข้อมูลความเร็วลมในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 กรกฎาคม 2562 
ปีที่ 38  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ตุลาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า 495-502  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวิเคราะห์ข้อมูลความเร็วลมในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 กันยายน 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 กรกฎาคม 2562 ถึง 5 กรกฎาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยมหาสารคาม 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเซ็นทารา   จังหวัด/รัฐ อุดรธานี 
Proceeding Paper Volume 38  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 495-502  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper