2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การประเมินลักษณะความเร็วลมเฉพาะแหล่งในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 เมษายน 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัย ม.ข.ฉบับบัณฑิตศึกษา 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
     ISBN/ISSN Issue 1 Jan-Mar,Issue 2 Apr-Jun, Issue 3 Jul-Sep, and Issue 4 Oct-Dec, ISSN 2672-9636 (Online) 
     ปีที่ 21 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มีนาคม 2564
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะความเร็วลมเฉพาะแหล่งในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยใช้ข้อมูลจากการตรวจวัดจริงจากการติดตั้งเสาวัดลม ข้อมูลความเร็วลมเฉลี่ยทุก ๆ 10 นาที จะถูกบันทึกไว้ที่เครื่องบันทึกข้อมูล (Data Logger) เป็นระยะเวลา 12 เดือนต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2562 ที่ความสูง 60 และ 90 เมตรเหนือพื้นดิน ผลการศึกษาพบว่าความเร็วลมเฉลี่ยตลอดทั้งปีคือ 3.63 และ 4.17 เมตรต่อวินาที กำลังลมเท่ากับ 53 และ 77 วัตต์ต่อตารางเมตร ที่ความสูง 60, 90 เมตร ตามลำดับ โดยมีทิศทางลมส่วนใหญ่กระจายตัวจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปยังทิศตะวันตกใต้ 
     คำสำคัญ ลักษณะลม ความเร็วลม ไวบูลล์พารามิเตอร์ 
ผู้เขียน
605040113-3 น.ส. พนิดา สุขสมพร้อม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
617040018-2 น.ส. สุพิชชา ถวิลไพร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
587040004-0 นาย สุภชัย พลน้ำเที่ยง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0