2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617040018-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุพิชชา ถวิลไพร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUPITCHA TAWINPRAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เครื่องกล  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเครื่องกล แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 28/2563 ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การจัดทำแผนที่พลังงานลมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) ASSESSMENT OF WIND ENERGY POTENTIAL IN NORTH EASTERN PART OF THAILAND. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 8 กุมภาพันธ์ 2562 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 86/2562 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 87/2562 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 13 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 15 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่อนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 759/2561 ลว. 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การประเมินลักษณะความเร็วลมเฉพาะแหล่งในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย ม.ข.ฉบับบัณฑิตศึกษา 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ISBN/ISSN Issue 1 Jan-Mar,Issue 2 Apr-Jun, Issue 3 Jul-Sep, and Issue 4 Oct-Dec, ISSN 2672-9636 (Online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 เมษายน 2563 
ปีที่ 21  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม 2564  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ