2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวิเคราะห์ข้อมูลความเร็วลมในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 กันยายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยมหาสารคาม 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมเซ็นทารา  
     จังหวัด/รัฐ อุดรธานี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 กรกฎาคม 2562 
     ถึง 5 กรกฎาคม 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 38 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 495-502 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้ได้ท้าการศึกษาศักยภาพความเร็วลมเฉพาะเขตพื้นที่บริเวณสถานีวัดความเร็วลมภายในจังหวัด กาฬสินธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยเสาวัดลมแบบโครงถักมีความสูง 120 เมตรเหนือพื้นดิน (AGL) และติดตั้งอุปกรณ์วัดความเร็วลม (Anemometer) และทิศทางลม (Wind Vane) ที่ระดับความสูง 60, 90 และ 120 เมตร ท้าการบันทึกข้อมูลลมทุก ๆ 10 นาทีที่กล่องบันทึกข้อมูล (Data Logger) เป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน เริ่ม ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ถึง เดือนธันวาคม 2559 ข้อมูลที่ได้จะน้ามาวิเคราะห์ในเชิงสถิติโดยใช้การกระจายตัวแบบ ไวบูลล์ (Weibull Distribution Function) เป็นรายปี รายเดือนและรายวัน ผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าความเร็วลมเฉลี่ยทั้ง ปี คือ 3.12, 3.62 และ 3.93 เมตรต่อวินาทีก้าลังลม (Power Density, W/m2 ) มีค่าตั้งแต่ 37, 56 และ 72 วัตต์ต่อ ตารางเมตร ที่ระดับความสูง 60, 90 และ 120 เมตรเหนือพื้นดินตามล้าดับ ทิศทางการกระจายลมส่วนใหญ่จากทิศทาง ตะวันออกเฉียงเหนือไปยังทิศใต้ ในช่วงเวลากลางคืนความเร็วลมจะสูงกว่าในช่วงเวลากลางวัน และมีค่า shape (k), scale parameter (c) เฉลี่ยที่ต้าแหน่งนี้มีค่าอยู่ในช่วง 2.00 ถึง 2.05 และ 3.60 ถึง 4.50 เมตรต่อวินาที จากการ วิเคราะห์ข้อมูลลมที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ถือได้ว่าความเร็วลมมีค่าค่อนข้างต่้า ดังนั้นกังหันลมขนาดเล็กจึงเหมาะ ส้าหรับแหล่งพลังงานทางเลือก เพื่อลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานและมลพิษต่อไปในอนาคต ค ำหลัก: พลังงานลม, ศักยภาพลม, ความเร็วลม, จังหวัดกาฬสินธุ์, ไวบูลล์ฟังก์ชั่น 
ผู้เขียน
605040113-3 น.ส. พนิดา สุขสมพร้อม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
587040004-0 นาย สุภชัย พลน้ำเที่ยง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0