2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การวิเคราะห์ข้อมูลความเร็วลมในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 กรกฎาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 38 
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน-ตุลาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 495-502 
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาศักยภาพความเร็วลมเฉพาะเขตพื้นที่บริเวณสถานีวัดความเร็วลมภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยเสาวัดลมแบบโครงถักมีความสูง 120 เมตรเหนือพื้นดิน (AGL) และติดตั้งอุปกรณ์วัดความเร็วลม (Anemometer) และทิศทางลม (Wind Vane) ที่ระดับความสูง 60, 90 และ 120 เมตร ทำการบันทึกข้อมูลลมทุก ๆ 10 นาทีที่กล่องบันทึกข้อมูล (Data Logger) เป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ถึง เดือนธันวาคม 2559 ข้อมูลที่ได้จะนำมาวิเคราะห์ในเชิงสถิติโดยใช้การกระจายตัวแบบไวบูลล์ (Weibull Distribution Function) เป็นรายปี รายเดือนและรายวัน ผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าความเร็วลมเฉลี่ยทั้งปี คือ 3.12, 3.62 และ 3.93 เมตรต่อวินาที กำลังลม (Power Density, W/m2) มีค่าตั้งแต่ 37, 56 และ 72 วัตต์ต่อตารางเมตร ที่ระดับความสูง 60, 90 และ 120 เมตรเหนือพื้นดินตามลำดับ ทิศทางการกระจายลมส่วนใหญ่จากทิศทางตะวันออกเฉียงเหนือไปยังทิศใต้ ในช่วงเวลากลางคืนความเร็วลมจะสูงกว่าในช่วงเวลากลางวัน และมีค่า shape (k), scale parameter (c) เฉลี่ยที่ตำแหน่งนี้มีค่าอยู่ในช่วง 2.00 ถึง 2.05 และ 3.60 ถึง 4.50 เมตรต่อวินาที จากการวิเคราะห์ข้อมูลลมที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ถือได้ว่าความเร็วลมมีค่าค่อนข้างต่ำ ดังนั้นกังหันลมขนาดเล็กจึงเหมาะสำหรับแหล่งพลังงานทางเลือก เพื่อลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานและมลพิษต่อไปในอนาคต  
     คำสำคัญ พลังงานลม, ศักยภาพลม, ความเร็วลม, จังหวัดกาฬสินธุ์, ไวบูลล์ฟังก์ชั่น 
ผู้เขียน
605040113-3 น.ส. พนิดา สุขสมพร้อม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
587040004-0 นาย สุภชัย พลน้ำเที่ยง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0