2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การออกแบบภาชนะเซรามิคสำหรับเก็บรักษาผลไม้ในครัวเรือนจากดินบ้านหัวบึง 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 กรกฎาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 12 
     ฉบับที่ 1  
     เดือน มกราคม-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อศึกษาวิธีการเก็บรักษาผลไม้ในครัวเรือน 2.เพื่อทดลองหาสูตรดินและรูปแบบภาชนะที่เหมาะสมกับการเก็บรักษาผลไม้ และ 3. เพื่อออกแบบภาชนะเซรามิคเพื่อเก็บรักษาผลไม้ในครัวเรือน ขั้นตอนในการพัฒนาภาชนะเพื่อเก็บรักษาผลไม้นี้อาศัยวิธีการออกแบบและทดลอง โดยจากการศึกษาวิธีการเก็บรักษาผลไม้ ผู้วิจัยได้นำวิธีการการนำตัวทำความเย็นคือน้ำไว้ด้านล่างตัวผลไม้ และมีผนังที่ระบายอากาศกั้นเพื่อไม่ให้ผลไม้สัมผัสกับน้ำโดยตรง มาเป็นตัวกำหนดรูปแบบภาชนะ โดยได้ออกแบบการทดลองให้สอดคล้องกับปัจจัยที่มีผลต่อความสดของผลไม้ทั้ง 4 คือการระบายอากาศ ก๊าซเอทิลีน ความชื้นและอุณหภูมิ โดยทำการทดลองสูตรดินและรูปแบบภาชนะเพื่อทำให้อุณหภูมิภายในภาชนะลดลงอยู่ที่ 21-25 องศาเซลเซียส โดยมีผลการทดลองดังนี้ ผลการทดลองสูตรดินได้สูตรดินที่ 17 มีส่วนผสมคือ ดินหัวบึง 50% ดินขาว 20% ดินดำ 30% และเพิ่มก๊อก 10% โดยมีร้อยละการหดตัวและการดูดซึมน้ำที่ 12.7 และ 10.8 ตามลำดับ ซึ่งส่วนผสมนี้มีความเหมาะสมในการขึ้นรูปชิ้นงานและดูดซึมน้ำได้ดี และผลการทดลองรูปแบบภาชนะพบว่า อุณหภูมิภายในภาชนะที่มีรูเหนือผิวน้ำมีแนวโน้มว่าจะลดน้อยลงกว่าภาชนะธรรมดาเมื่อทดลองไปได้ 4 วัน อยู่ที่ 1 องศาเซลเซียส โดยสามารถลดได้ลงถึง 25 องศาเซลเซียสที่ส่วนต่างอุณหภูมิ 6-7 องศาเซลเซียสในวันที่ 5 และ 6 โดยมีความชื้นสัมพัทธ์ภายในภาชนะเท่ากันทั้งสองรูปแบบ ซี่งจากการทดลองนี้ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ผลการทดลองและออกแบบแบบร่างร่วมกับที่ปรึกษาจนได้ชิ้นงานต้นแบบ โดยใช้ดินสูตรที่ 17 ขึ้นรูปชิ้นงานและออกแบบผลิตภัณฑ์ตามรูปแบบภาชนะที่ได้จากการทดลองคือมีรูอยู่เหนือผิวน้ำ เพื่อช่วยให้น้ำระเหยได้เร็วขึ้น เจาะรูเพื่อช่วยหมุนเวียนอากาศบนผนังส่วนที่เก็บผลไม้ และทำการเผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียสโดยไม่เคลือบ  
     คำสำคัญ ภาชนะเซรามิค, การเก็บรักษาผลไม้ในครัวเรือน, ดินบ้านหัวบึง 
ผู้เขียน
615200021-9 น.ส. พรแพร กิ่งไธสง [ผู้เขียนหลัก]
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0