2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ BRAND AWARENESS, ONLINE CUSTOMER EXPERIENCE, BRAND ENGAGEMENT, AND BRAND ADVOCACY: A CASE OF ONLINE TRAVEL AGENCIES 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 กรกฎาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2nd International Conference on Inter-Disciplinary, Social Sciences, Business, Technology, Education and Economics 2020 (ISBTEC2020) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Academia Industry Networks 
     สถานที่จัดประชุม Hotel Istana, Kuala Lumpur, Malaysia 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 4 กรกฎาคม 2563 
     ถึง 5 กรกฎาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2020 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 18-25 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This study aims to investigate the interrelationship among Brand Awareness, Online Customer Experience, Brand Engagement, and Brand Advocacy in Thailand. Questionnaires were used as tools in collecting data from 200 online travel agencies customers. Data collection was analyzed by using Path Analysis. The results of the study revealed that Online Customer Experience has the direct and indirect influence on Brand Advocacy through Brand Engagement. This study is expected to expand the growing body of literature on online marketing. 
ผู้เขียน
615210035-2 น.ส. มาญา นันตะสุข [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0