2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615210035-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. มาญา นันตะสุข ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss MAYA NANTASUK
    คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา การตลาด แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 104/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) ความตระหนักในตราสินค้า ประสบการณ์ผู้บริโภคออนไลน์ ความผูกพันในตราสินค้า และการสนับสนุนตราสินค้า กรณีศึกษาธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยวออนไลน์ 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) BRAND AWARENESS, ONLINE CUSTOMER EXPERIENCE, BRAND ENGAGEMENT, AND BRAND ADVOCACY: A CASE OF ONLINE TRAVEL AGENCIES 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ตามคำสั่งคณะฯ ที่ 33/2563 ลว. 4 กุมภาพันธ์ 2563
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 กุมภาพันธ์ 2563 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 17 กุมภาพันธ์ 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 6 มิถุนายน 2563 ตามคำสั่งคณะที่ 86/2563 ลว. 25 พฤษภาคม 2563
F แจ้งผลสอบ 11 มิถุนายน 2563 สอบผ่าน (Excellent) ผ่านระบบ GS e-form
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์
F รับรองการแก้ไข
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. อานนท์ คำวรณ์ คำสั่งคณะที่ 24/2563 ลว. 22 มกราคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ BRAND AWARENESS, ONLINE CUSTOMER EXPERIENCE, BRAND ENGAGEMENT, AND BRAND ADVOCACY: A CASE OF ONLINE TRAVEL AGENCIES 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 กรกฎาคม 2563 
ชื่อการประชุม 2nd International Conference on Inter-Disciplinary, Social Sciences, Business, Technology, Education and Economics 2020 (ISBTEC2020) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 กรกฎาคม 2563 ถึง 5 กรกฎาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Academia Industry Networks 
สถานที่จัดประชุม Hotel Istana, Kuala Lumpur, Malaysia  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 2020  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 18-25  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper