2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ BRAND EXPERIENCE, BRAND LOVE AND BRAND ADVOCACY: A CASE OF PREMIUM SMARTPHONE 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 กรกฎาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2nd International Conference on Inter-Disciplinary, Social Science Business, Technology, Education and Economics (ISBTEC2020) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Academia Industry Networks 
     สถานที่จัดประชุม Hotel Istana Kuala Lumpur, Malaysia 
     จังหวัด/รัฐ Kuala Lumpur, Malaysia 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 4 กรกฎาคม 2563 
     ถึง 5 กรกฎาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2020 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 26-33 
     Editors/edition/publisher Academia Industry Networks (002911676-U), Kajang, Selangor, Malaysia 
     บทคัดย่อ This study aims to investigate the interrelationship among Brand Experience, Brand Love, and Brand Advocacy of premium smartphone in Bangkok, Thailand. Questionnaires were used as tools in collecting data from 460 customers. Data collection was analysed using Path Analysis. The results of the study revealed that Brand Experience, consisting of Sensory, Affective, Behavioral, and Intellectual, has an indirect influence on Brand Advocacy through Brand Love. In another, the results supported two hypotheses of the study that showed 26% explains with Brand Love, and 76% explains to Brand Advocacy. This study was expected to expand the growing body on the marketing literature and help develop strategies that appeal to customers and strengthening their brand advocacy.  
ผู้เขียน
615210061-1 นาย พงศ์พณิช มาศรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0