2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615210061-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พงศ์พณิช มาศรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PONGPANIT MASRI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การตลาด  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา การตลาด แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 97/2562 ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) ประสบการณ์ตราสินค้า ความรักในตราสินค้า และการสนับสนุนตราสินค้า กรณีศึกษาพรีเมี่ยมสมาร์ทโฟน 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) BRAND EXPERIENCE, BRAND LOVE AND BRAND ADVOCACY: A CASE OF PREMIUM SMARTPHONE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 มกราคม 2563 ตามคำสั่งคณะฯ ที่ 5/2563 ลว. 8 มกราคม 2563
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 มกราคม 2563 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 27 มกราคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. อานนท์ คำวรณ์ คำสั่งคณะที่ 220/2562 ลว. 27 พฤศจิกายน 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-