2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัทขนส่งระหว่างประเทศ: การศึกษาเชิงประจักษ์ในจังหวัดหนองคาย นครพนม และมุกดาหาร 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 กรกฎาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยนครพนม 
     ISBN/ISSN 2651-2467 
     ปีที่ 11 
     ฉบับที่
     เดือน พฤภาคม - สิงหาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งทำการศึกษาภายใต้ระบวนการสำรวจเชิงพื้นที่โดยเลือกจังหวัดหนองคาย นครพนม และมุกดาหารเป็นพื้นที่เป้าหมายของการศึกษา ประกอบกับการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจด้วยหลักสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาเชิงประจักษ์ในทั้ง 3 เขตพื้นที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 41 ปีขึ้นไป และมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ขณะที่ในกลุ่มผู้ใช้บริการธุรกิจพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 30 ถึง 40 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ผลการศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัทของส่งระหว่างประเทศ พบว่า การที่ผู้บริหารมีความริเริ่มและความทะเยอะทะยานสู่ความสำเร็จ (ร้อยละ 93.33) มีมุมมองต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจ (ร้อยละ 91.11) ตลอดจนมีความอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน (ร้อยละ 91.11) เป็นแรงผลักดันที่สำคัญให้แก่การดำเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรม  
     คำสำคัญ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ; ธุรกิจการขนส่ง; ผู้ประกอบการ; การแข่งขันในธุรกิจ; การค้าระหว่างประเทศ 
ผู้เขียน
605740011-2 นาย พิสิฐ รวิวรรณ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0