2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605740011-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พิสิฐ รวิวรรณ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PISIT RAVIWAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 102/2562 ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562) 
สถานภาพ   รอการตีพิมพ์      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ปัจจัยแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการบริษัทขนส่งระหว่างประเทศ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดหนองคาย นครพนม และมุกดาหาร 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) INTERNATIONAL SHIPPING COMPANIES'KEY SUCCESS: EVIDENCE FRON NONGKHAI, NAKHON PHANOM, AND MUKDAHAN PROVINCES 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผลสอบ Pass
D อนุมัติเค้าโครง 15 มีนาคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 5 ตุลาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 8 มกราคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ธีระ ฤทธิรอด คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 199/2561 ลว. 18 ธันวาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-