2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 กรกฎาคม 2563 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 “วิจัยและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์สู่ชุมชนเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
     จังหวัด/รัฐ ชัยภูมิ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 12 กรกฎาคม 2563 
     ถึง 12 กรกฎาคม 2563 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2020 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 67-77 
     Editors/edition/publisher คำราม เดชมา 
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สำรวจเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 9 คน ซึ่งได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด ให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการแก้ปัญหาปลายเปิด และพัฒนาการทำงานร่วมกันของครูด้วยกระบวนการศึกษาชั้นเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ จากประเด็นคำถามในแบบสำรวจและแบบสัมภาษณ์ ร่วมกับภาพถ่ายชั้นเรียน ผลการวิจัย พบว่า จากประเด็นคำถามสิ่งที่นักเรียนชอบในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 12 คำถาม นักเรียนเห็นด้วยกับคำถาม “มีโอกาสได้ใช้ความคิดมากขึ้น” มากที่สุด เพราะรูปแบบของกิจกรรมสร้างความหลากหลายทางการแก้ปัญหา มีอิสระ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ลำดับถัดมาจากคำถาม “ครูรับฟังความคิดของตนเอง” นักเรียนชอบที่ครูตั้งใจฟัง ไม่ตัดสินว่าแนวคิดของนักเรียนที่พูดมานั้นถูกหรือผิด ภูมิใจเมื่อได้ออกไปหน้าชั้น และรู้สึกมั่นใจทุกครั้งที่ได้ตอบคำถามของครู และประเด็นคำถามสิ่งที่นักเรียนไม่ชอบในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 12 คำถาม นักเรียนเห็นด้วยน้อยที่สุดจากประเด็นคำถาม “ไม่ชอบทำงานเป็นกลุ่ม” เพราะการทำงานกลุ่ม สนุก ได้ช่วยกันคิด มีเพื่อนคุย ดูเพื่อนเป็นตัวอย่างได้อีกด้วย  
ผู้เขียน
605050018-1 นาย คำราม เดชมา [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0