2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effect of moisture to shear strength trend of Khao Dok Mali 105 stems 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 กันยายน 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร IOP Conference Series Earth and Environmental Science 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร IOPSCIENCE 
     ISBN/ISSN 012008 
     ปีที่  
     ฉบับที่ 301 
     เดือน September
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ In the current rice harvesting, there is a growing popularity of combine harvesters. However, the study of the mechanical and physical properties of Thai rice stems is still limited. This research aims to study the trend of shear strength in various moisture including 50.3, 49.0, 46.6, 24.5, and 20.0 % w.b. of 3 Internodes stem of Khao Dok Mali 105. The shear strength was measured by the Lloyd LR50K Plus Materials Testing Machine. Data analysis software with NEXYGENPlus. With 1 kN of the load cell that combined with the designed shear test equipment. 30 rice stems sample tests per 1 moisture were used which divided into 3 internodes including N1 (upper internode), N2 (middle internode), and N3 (lower internode). The result shows that the shear strength was in the range 5.60-12.02, 5.93-12.96, and 6.07-14.22 MPa which is represented for N1, N2, and N3 respectively. In summary, the shear strength tended to decrease depending on the moisture of rice stems which affected to elasticity of fibers in rice stems. Therefore, this study suggested that the moisture of stems is directly affecting the shear strength. 
     คำสำคัญ Mechanical and physical properties, Khao Dok Mali 105, Shear strength trend  
ผู้เขียน
615040066-7 นาย กันตพงษ์ แข้โส [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0