2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ วัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิด และกระบวนการสร้างความชอบธรรมให้แก่ผู้กระทำความผิด ในกรณีปราบปรามและสังหารผู้ชุมนุมทางการเมืองในประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 ธันวาคม 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ  
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     ISBN/ISSN 1906-3431 
     ปีที่ 12 
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน-ตุลาคม 2562
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 1465-1481 
     บทคัดย่อ ารวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาลักษณะความรุนแรง 2) ศึกษากระบวนการในการสร้างความชอบธรรมให้ผู้กระทำความผิด และ3) ศึกษาการไม่นำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ จากกรณีที่เคย เกิดขึ้นทั้ง 4 คือ เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516, เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519, เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 และการปราบปรามการชุมนุม ในเดือนพฤษภาคม 2553 โดยเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่าทั้งสี่เหตุการณ์ มีการใช้กองทัพเพื่อก่อความรุนแรงในด้านกายภาพอย่างชัดเจน ขณะที่การสร้างความชอบธรรมเหตุการณ์ทั้งสี่ ได้นำประเด็นด้านความมั่นคงมาอ้างรองรับความรุนแรง ซึ่งรายละเอียดจะแตกต่างตามบริบทและสาเหตุของเหตุการณ์ ส่วนกระบวนการไม่นำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ผู้บงการออกนอกประเทศก่อนมีการสอบสวนความผิด แต่ได้รับการซักฟอก จากกลุ่มบุคคลน่าเชื่อถือในสังคม ขณะที่เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 และพฤษภาทมิฬ ใช้กฎหมายนิรโทษกรรมในการสร้างการลอยนวลพ้นผิด ซึ่งต่างจากเหตุการณ์ในเดือนพฤษภาคม 2553 ที่ใช้กลไกขององค์กรอิสระในการซักฟอกความผิด 
     คำสำคัญ การปราบปรามและสังหารผู้ชุมนุมทางการเมือง, การสร้างความชอบธรรมให้แก่ผู้กระทำความผิด, การลอยนวลผู้กระทำความผิด 
ผู้เขียน
605280001-6 น.ส. จิดาภา ดรุณวรรณ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0