2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Synchrotron FTIR microspectroscopy revealed apoptosis-induced biomolecular changes of cholangiocarcinoma cells treated with ursolic acid 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 สิงหาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Biochimica et Biophysica Acta - General Subjects 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Background: Ursolic acid (UA) is a natural triterpenoid which possesses anti-cancer activity. However, little is known regarding the activity and molecular mechanism of UA in cholangiocarcinoma (CCA). Thus, we investigated the effects of UA on growth inhibition and apoptosis induction through biomolecular changes in KKU-213 and KKU-055 CCA cell lines. Methods: The anti-proliferative effect of UA against CCA cells was evaluated using SRB assay. Changes in biomolecules were assessed by SR-FTIR microspectroscopy combined with PCA and conventional methods (i.e., Annexin V-FITC/PI staining for lipid alteration and apoptosis induction; Western blot analysis and caspase-3/7 activity assay for apoptotic protein detection). Results: UA suppressed the proliferation of CCA cells in a dose- and time-dependent manner. SR-FTIR data revealed a significant alteration in lipids attributable to changes in apoptotic cell membranes, confirmed by Annexin V-FITC/PI staining. SR-FTIR data showed that UA promoted changes in the protein secondary structure. Elevated expression of Bax and decreased expression of Bcl-2 and survivin/BIRC5 along with augmented caspase-3/7 activity supported alterations in apoptosis-related proteins. Conclusions: SR-FTIR microspectroscopy was successfully used as a label-free technique to monitor apoptosis-induced biomolecular changes in UA-treated CCA cells. UA exerted the cytotoxic and apoptotic activities in CCA cells through alterations in membrane lipids and apoptotic proteins. UA could be a potential anti-CCA candidate and a chemical starting point for the discovery of novel anti-cancer agents. General significance: Our present study showed the first evidence that UA exhibited the anti-proliferative and pro-apoptotic activities toward CCA cells through changes in biomolecules, notably lipids and proteins. 
     คำสำคัญ Ursolic acid, Apoptosis, Cholangiocarcinoma, Synchrotron, Fourier transform infrared, Microspectroscopy 
ผู้เขียน
605070036-7 น.ส. พรภัทรา มาพะเนาว์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0